Skip to main content

Table 4 Common autoimmune manifestations in common variable immunodeficiency

From: Common variable immunodeficiency - an update

  Mount Sinai 1999 [3] (n = 248) Mount Sinai 2011 [38] (n = 473) DEFI 2010 [62] (n = 311)
AIHA 4.8% (12/248) 7% (33/473) 5.4% (17/311)
ITP 6% (15/248) 14.2% (67/473) 13.2% (41/311)
Neutropenia <1% (2/248) <1% (<5/473) 3.2% (10/311)
Rheumatoid arthritis 3.6% (9/248) 3.2% (15/473) 2.6% (8/311)
Vitiligo NS <1% (<5/473) 3.9% (12/311)
Sicca syndrome, Sjögren's syndrome <1% (2/248) <1% (<5/473) 4.2% (13/311)
Autoimmune thyroiditis, diabetes mellitus, <1% (2/248) <1% (<5/473 3.9% (12/311)
multiple sclerosis    
Alopecia 1.6% (4/248) 1.1% (5/473) NS
Pernicious anemia 1.2% (3/248) <1% (<5/473) NS
Systemic lupus erythematosus <1% (2/248) <1% (<5/473) <1% (1/311)
  1. AIHA, autoimmune hemolytic anemia; ITP, immune thrombocytopenic purpura; NS, not specified.