Skip to main content

Table 1 Fragmentation of Golgi autoantigens during apoptosis and necrosis in Jurkat cells.

From: Fragmentation of Golgi complex and Golgi autoantigens during apoptosis and necrosis

Golgi antigens Molecular weight of intact protein (kDa) Major apoptotic fragments (kDa) Major necrotic fragments (kDa)
Giantin 370 80, 60 75, 50
Golgin-160 160 140, 80 70
Golgin-95 130 None 50
Golgin-97 97 None 70
  1. Cleavage fragments were detected by immunoblotting of apoptotic and necrotic lysates.